عراقچی:متن«برجام»بیش از ۲۰ صفحه است/به دنبال توافق خوب هستیم/تصویب پروتکل دست مجلس است