مدیرعامل بانک ملی: آموزش کاربردی اساس پویایی و پیشرفت است