«نمونه‌های نرمش قهرمانانه در صدر اسلام» با حضور رجبی دوانی بررسی و تحلیل می‌شود