موگرینی: تلاش ها برای تصویب متن نهایی توافق جامع هسته ای ادامه دارد