برخی در جنگ اقتصادی رویکرد انقلابی خود را به لیبرال سرمایه‌داری تغییر داده‌اند/بسیج میدان‌دار عرص