با روال فعلی هیچ وزیری نمی تواند برای کشاورزان معجزه کند