40 میلیون ایرانی در معرض سندرم بینایی کامپیوتر قرار دارند