ثروتمندترین آفریقایی، خواهان جدی برای خرید باشگاه آرسنال