ساخت دستگاهی برای کاهش عوارض پارکینسون توسط محققان ایرانی