برگزاري مانور نظامي کره جنوبي در جزاير مورد مناقشه