ظریف: کارهای زیادی باقی مانده ، اما کار کردن برای سرزمین دلیران، مایه خرسندی و افتخار من است