امضای پروژه‌های مشترک بین کوبا و روسیه با حضور «کاسترو» در مسکو