کشف نوعی بدافزار که حین بررسی خود را نابود می‌ کند