استاندار همدان میهمان دیار سیدجمال الدین اسدابادی است