- طرح مجازی تقسیم خودروها براساس میزان آلایندگی در تهران اجرایی می شود