وزیر دفاع قطر: دخالت زمینی در یمن در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست