اعزام اسكیت​بازان خوزستانی به رقابت​های دستجات سرعت كشور