عرضه نخستين محصول پنبه تراريخته به بازار در سال جاري