انتشار دو کتابچه توسط معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه