آنچلوتی: در بازی برگشت هواداران‌مان به ما کمک خواهند کرد