زمان و مکان مسابقات شطرنج قهرمانی غرب آسیا مشخص شد