کنگره ۳۰۰۰ شهید استان سمنان برگ زرینی در تاریخ این دیار است