خواسته جامعه پرستاری از وزیر بهداشت/برقراری عدالت در نظام سلامت