هر هکتار جنگل 7 تن ریزگرد را جذب می‌کند/ 80 درصد ریزگردها از کشورهای همسایه است