«مانی رهنما» و «حامی» داور فینال هزارصدای پاپ شدند