وام خرید خودرو ۱۵میلیون و خرید کالا ۸ میلیون تومان شد