پنج هزار هکتار از اراضی لرستان به آبیاری تحت فشار مجهز می شود