اینفوگرافیک/ با «دزد دزد» گفتن، دزد از دزدی دست برنمی‌دارد