حضور بانک ملت در نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران