کمک ستاد اجرایی حضرت امام(ره) به خانواده نیازمند ایلامی