حوزه دفاعی دریایی کشور نیازمند تربیت نیروی متخصص است