هدف، گسترش معارف اهل بیت(ع) است نه تغییر مذهب دیگران