عضویت دو استاد علوم پزشکی تهران در انجمن جهانی بیماریهای مغز و اعصاب