پاتک پلیس به توزیع‌کننده گان مواد در یک عملیات ضربتی