در حاشیه سخنان رئیس جمهور/ دفاع از حیثیت سیاسی حافظ