رمز ماندگاری تئاتر، نمایش سنت ها و آیین های اعتقادی است