کاهش چهار برابری پرداختی بیماران با اجرای طرح تحول سلامت در ارومیه