رویکرد منطقه ای ترکیه، آرام و واقعی یا مقطعی و زود گذر