اجازه بازرسي از مراکز نظامي را نمي دهيم /همه تحريم ها در روز اجرايي شدن توافق لغو مي شوند