مجلس با جدیت موضوع پرداخت یارانه به تولید را دنبال کند