راهکار محققان برای بازگرداندن بازار جهانی از دست رفته دیگ‌های بخار ایرانی