بیش از سه هزار واحد مسکونی مهر در زنجان به متقاضیان واگذار می شود