اختصاص بیش از سه هزار میلیارد ریال برای توسعه اشتغال خرد کشور