کسری تجاری آمریکا به بالاترین میزان 7 سال گذشته رسید