اجرای تلفیقی کیوان ساکت با نوازندگان آلمانی برگزار می‌شود