دود بی توجهی به صنایع آلاینده به چشم مردم سجزی می رود