انتشار جزئیات مذاکرات از وظایت ظریف بوده است/ تیم مذاکره کننده کوتاهی کرد