آموزش راه حل اصلی كاهش تلفات رانندگی در هرمزگان است