نیروی انتظامی با تمام توان از حقوق مردم دفاع می‌‌کند