ترجمه امرایی از رمان جنگی و انتقادی همینگوی به نمایشگاه رسید